Statut Stowarzyszenia

Rozdział I - Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Członkowie stowarzyszenia zwyczajowo mogą nazywać siebie Izydorianami.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu szerzenia chrześcijańskich wartości i wychowania, oraz zapobieganiu nienawiści na tle religijnym w środkach masowego przekazu i innych, obrony dobrego imienia Kościoła Rzymsko - katolickiego, propagowanie innych organizacji katolickich oraz katolickich mediów.

3. Siedzibą stowarzyszenia jest Nachod, Kostelecka 1825. Terenem działania jest Republika Czeska i obszar innych krajów.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

5. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II - Cele i środki działania

9. Celami Stowarzyszenia są:
a. szerzenie chrześcijańskich wartości,
b. zapobieganie przedostawaniu się fałszywych informacji o Kościele Katolickim oraz działalności organizacji religijnych o szkodliwym działaniu społecznym
c. wzajemna pomoc członkom stowarzyszenia oraz osobom z zewnątrz w zakresie poradnictwa duchowego,
d. promocja i popieranie ruchów i organizacji Kościoła Katolickiego,
e. pobudzanie świadomości religijnej społeczeństwa,
f. popieranie ruchu ekumenicznego opartego na zasadach wzajemnego zrozumienia, pojednania i szacunku,

10. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. wykorzystanie środków masowego przekazu, organizowanie spotkań oraz prelekcji,
b. ośrodek informacji internetowej (Portal internetowy) pod adresem http://www.isidorus.net/,
c. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach i działaniach,
d. inne działania realizujące cele statutowe.

11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział III - Członkowie - prawa i obowiązki

12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

13. Stowarzyszenie posiada członków:
a. założycieli,
b. zwyczajnych,
c. wspierających,
d. honorowych.

14. Członkiem założycielem jest każda osoba fizyczna, która w sposób aktywny uczestniczyła w tworzeniu Stowarzyszenia. Lista członków założycieli zostanie przedstawiona i uchwalona na zjeździe założycielskim Stowarzyszenia i dołączona do Statutu Stowarzyszenia jako aneks.
a. Członkom założycielom przysługują również wszystkie prawa członków zwyczajnych.

15. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która zaakceptuje cele Stowarzyszenia, oraz:
a. złoży deklarację członkowską,
b. jeśli to możliwe przedstawi opinię 2 członków Stowarzyszenia,
c. nie jest członkiem żadnej sekty religijnej i nie współpracuje z organizacjami i mediami podważającymi naukę Kościoła Katolickiego

16. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

17. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

18. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

19. Członkiem stowarzyszenia może być i osoba prawna, w której imieniu podanie o przyjęcie składają uprawnione osoby.

20. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

21. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek minimum 10 członków Stowarzyszenia.

22. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e. korzystania z środków masowego przekazu Stowarzyszenia zgodnie z ich przeznaczeniem,
f. składania świadczeń na rzecz stowarzyszenia.

23. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. dokładania starań w indywidualnym zakresie w celu realizacji założeń Stowarzyszenia,
d. dbania o dobre imię własne, stowarzyszenia oraz pozostałych jego członków.

24. Członkowie wspierający i honorowi (o ile nie mają praw członków zwyczajnych) nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

25. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

26. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich jeśli takie byłyby ustanowione.

27. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
1) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
2) z powodu nagminnego zaniedbywania udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku, jeżeli takie zostaną ustanowione,
4) na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia, z w/w. powodów,
c. śmierci członka
d. trwałego odpadnięcia od wiary katolickiej (jeżeli członek w chwili przystąpienia był katolikiem), bądź atakowania wiary katolickiej,
e. wykluczenia na walnym zgromadzeniu członków kwalifikowaną większością głosów. Nie stosuje się wtedy przepisów z punktu 27.

28. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. Odwołanie należy złożyć w terminie do dwóch tygodni od powiadomienia. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne zgromadzenie, członkostwo pozostaje zawieszone.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

29. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.

30. Ponadto organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Członków Honorowych i Wspierających działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

31. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata. Sposób wyboru określi Walne Zgromadzenie.

32. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dowolną liczbę kadencji.

33. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

34. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i założyciele,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.

35. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

36. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na 12 miesięcy przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 20 dni przed terminem zebrania.

37. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

38. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

39. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalania zmian statutu,
c. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ,
f. uchwalanie regulaminu Zarządu,
g. uchwalanie budżetu,
h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
n. podejmowanie uchwał w sprawach przyznawania statusu członka honorowego.

40.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia jest ważna jeśli została przegłosowana większością kwalifikowaną przy braku sprzeciwu przynajmniej 40% członków założycieli.

41. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

42. Zarząd składa się z Prezesa, skarbnika, sekretarza, członków założycieli oraz jeśli tak uchwali walne zgromadzenie trzech członków zwyczajnych wybranych na Walnym Zebraniu. Sekretarz i skarbnik pełnią funkcję zastępców Prezesa.
a. Skarbnik bez zgody reszty zarządu nie może dysponować pieniędzmi stowarzyszenia

43. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

44. Do kompetencji Zarządu należy:
a. wybór sekretarza i skarbnika
b. realizacja celów Stowarzyszenia,
c. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków.

45. Do kompetencji Prezesa należą:
a. ustalanie porządku obrad Zarządu i Walnego zgromadzenia,
b. udzielanie prawa głosu stanowiącego członkom honorowym oraz wspierającym,
c. przewodniczenie początkom obrad Walnego zgromadzenia.

46. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

47. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych. Członkowie komisji na każdym posiedzeniu wybierają przewodniczącego komisji oraz sekretarza.

48. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu i uczestniczenia w obradach,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

49. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, którzy spośród siebie na każdym posiedzeniu wybierają przewodniczącego i sekretarza.

50. Członkowie Sądu Koleżeńskiego ani komisji rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

51. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

52. Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:
a. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu i uchwalonych regulaminów, przez członków Stowarzyszenia,
b. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
c. podawanie obowiązującej interpretacji przepisów Stowarzyszenia i jego organów,
d. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

53. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia lub organu Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

54. Stroną sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia Członków.

55. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:
a. upomnienia,
b. nagany,
c. zawieszenia w prawach członkowskich na okres do sześciu miesięcy,
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

56. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

Rozdział V - Majątek i Fundusze

57. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dochodów z własnej działalności statutowej,
d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
e. dotacji i ofiarności publicznej.

58. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Stowarzyszenia.

59. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

60. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.
a. stałe pełnomocnictwo posiada przewodniczący Stowarzyszenia za każdym razem, kiedy wykonuje swoje prawo z jednym z zastępców, a w sytuacjach wyjątkowych sami zastępcy razem.

Rozdział VI - Postanowienia końcowe i przejściowe

61. Do czasu powołania zarządu w ważnych sprawach decyzje podejmuje zarząd przygotowawczy.

62. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

63. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy porządku prawnego Republiki Czeskiej.

Św. Izydor z Sewilli pisał:    "Bez muzyki żadna dyscyplina nie może być doskonałą, ponieważ bez niej nic nie może istnieć".